< Uỷ ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang
Huyện Yên Sơn

 

Stt Họ và tên Chức vụ Điện thoại
1 Lê Thị Hoa Uỷ viên BTV Huyện Uỷ, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện 0389.001.999 
2 Phạm Thị Linh            Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện 0886.673.398

3

Phạm Hoàng Linh                  Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện 0987.579.583  
4 Đào Thị Nhạn Uỷ viên Thường trực 0868.608.990