Chức năng, nhiệm vụ

Thứ Năm, 13/7/2017 - 07:28 Đã xem: 14552

Chức năng, nhiệm vụ của cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang

1. Chức năng
Cơ quan Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh Tuyên Quang có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ủy ban MTTQ tỉnh mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo công tác Mặt trận; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác Mặt trận theo quy định của Luật MTTQ Việt Nam và Điều lệ MTTQ Việt Nam.
2. Nhiệm vụ
 2.1. Nghiên cứu, đề xuất
- Chủ trương, nghị quyết, chương trình phối hợp và thống nhất hành động, kế hoạch công tác của Ban Thường trực và Ủy ban MTTQ tỉnh theo yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh và chỉ đạo của Ban Thường trực, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tham gia thực hiện dân chủ, giám sát và phản biện xã hội theo quy định
- Các chế độ, chính sách liên quan đến quyền, lợi ích và nhiệm vụ của Ủy ban MTTQ; chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh.
- Sơ kết, tổng kết công tác mặt trận và các cuộc vận động, các phong trào thi đua theo phân công, phân cấp
  2.2. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát
- Các chủ trương, nghị quyết, chương trình phối hợp và thống nhất hành động, kế hoạch công tác của Ủy ban và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh.
- Chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong Nhân dân.
- Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quy định của Đảng và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan theo phân công, phân cấp.
2.3. Giúp Ủy ban và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh quản lý, điều hành, đảm bảo điều kiện hoạt động của cơ quan, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động có phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ chuyên môn, năng lực và kỹ năng công tác; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.
2.4. Thực hiện nhiệm vụ khác do Ủy ban và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh giao.
  * Tổ chức bộ máy cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh gồm Văn phòng và  5 ban chuyên môn.
1. Văn phòng
2. Ban Tổ chức
3. Ban Tuyên giáo
4. Ban Dân chủ - Pháp luật 
5. Ban Phong trào:
6. Ban Dân tộc và Tôn giáo
 * Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng, các ban chuyên môn cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh
1. Văn phòng
1.1. Chức năng
Tham mưu giúp Ban Thường trực và Uỷ ban MTTQ tỉnh về công tác tổng hợp, thông tin - lưu trữ và hành chính - quản trị; giúp Ban Thường trực tổ chức thực hiện mọi hoạt động của Uỷ ban MTTQ tỉnh; là bộ phận thông tin và đầu mối liên hệ giữa cơ quan, Uỷ ban MTTQ tỉnh với các ban, ngành, đoàn thể tỉnh, với Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và cấp dưới.
1.2. Nhiệm vụ
- Tiếp nhận, tổng hợp, xử lý các thông tin đến cơ quan Uỷ ban MTTQ tỉnh. Lập kế hoạch công tác và điều hành của Ban Thường trực hàng tháng, hàng quý đối với cơ quan MTTQ cấp tỉnh. Giúp Chủ tịch và Ban Thường trực xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình công tác của Ban Thường trực.
- Dự thảo các báo cáo, chương trình công tác định kỳ và giúp Ban Thường trực tổ chức, triển khai chương trình thống nhất hành động của Uỷ ban MTTQ tỉnh. Dự thảo và phát hành các văn bản (nghị quyết, quyết định, báo cáo, thông báo, quy định...); triển khai thực hiện, kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện kết luận các kỳ họp Ban Thường trực và Uỷ ban MTTQ tỉnh.
- Chủ trì và phối hợp với các ban trong cơ quan để chuẩn bị nội dung cho các kỳ họp của Ban Thường trực và Uỷ ban MTTQ tỉnh. Làm công tác thông tin, tổng hợp, văn thư, lưu trữ, phục vụ sự lãnh đạo của Ban Thường trực; giúp Ban Thường trực thông tin, báo cáo với Tỉnh uỷ, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Mặt trận cấp dưới.
- Quản lý công tác hành chính quản trị của cơ quan; phục vụ sự điều hành và quản lý công việc của Ban Thường trực, góp phần thực hiện chính sách và cải thiện đời sống cán bộ, công chức, nhân viên trong cơ  quan.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường trực phân công.
  2. Ban Tổ chức
2.1. Chức năng
Tham mưu giúp Ban Thường trực và Uỷ ban MTTQ tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ, thi đua - khen thưởng - kỷ luật.
2.2. Nhiệm vụ
- Xây dựng chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy của cơ quan chuyên trách, các hội đồng tư vấn, các quy chế hoạt động của cơ quan, Uỷ ban và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh.
- Giúp Ban Thường trực, Đảng đoàn quản lý, đánh giá, thực hiện chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan, Ủy viên Uỷ ban MTTQ tỉnh; tham gia ý kiến với cấp uỷ các huyện, thành phố trong việc sắp xếp, đề bạt, kiện toàn, thay thế cán bộ chủ chốt của Uỷ ban MTTQ cấp huyện trong tỉnh; chuẩn y các chức danh trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố.
- Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra công tác tổ chức, hoạt động của Mặt trận cấp huyện, cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư.
- Xây dựng kế hoạch tập huấn cán bộ Mặt trận cấp dưới và là đầu mối giúp Ban Thường trực phối hợp triển khai thực hiện kế hoạch.
- Tham mưu việc xây dựng, triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch liên tịch, quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban MTTQ tỉnh với các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.
- Tham mưu thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật; công tác bảo vệ chính trị nội bộ.
- Thường trực Ban vì sự tiến bộ phụ nữ cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường trực phân công.
3. Ban Tuyên giáo
3.1. Chức năng
Tham mưu giúp Ban Thường trực và Uỷ ban MTTQ tỉnh về công tác tuyên giáo, công tác đối ngoại của Mặt trận.
3.2. Nhiệm vụ
- Xây dựng kế hoạch hướng dẫn công tác tuyên truyền trong hệ thống tổ chức Mặt trận về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, về truyền thống lịch sử của MTTQ Việt Nam, của địa phương, dân tộc, về các phong trào, các cuộc vận động do Trung ương và địa phương phát động. Tham mưu cho Ban Thường trực biên soạn các tài liệu tuyên truyền trong hệ thống Mặt trận tỉnh.
- Hướng dẫn, triển khai thực hiện công tác đối ngoại Nhân dân, công tác có liên quan đến kiều bào và thân nhân kiều bào.
- Thực hiện việc nắm tình hình, thu thập ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân và dư luận xã hội.
- Tham mưu triển khai thực hiện công tác nhân quyền; đấu tranh chống âm mưu diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa
- Tham mưu việc xây dựng, triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch liên tịch, quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban MTTQ tỉnh với các sở, ban, ngành, đoàn thể... trong công tác tuyên truyền, nắm bắt tình hình Nhân dân.
- Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện chuyên mục đại đoàn kết, phát sóng hằng tháng trên Đài Phát thanh truyền hình tỉnh; thường trực Ban biên tập Bản tin công tác Mặt trận tỉnh và trang thông tin điện tử Ủy ban MTTQ tỉnh.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường trực phân công.
  4. Ban Dân chủ - Pháp luật
4. 1. Chức năng
Tham mưu giúp Ban Thường trực và Uỷ ban MTTQ tỉnh về nội dung công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền, hoạt động giám sát và phản biện xã hội.
4.2. Nhiệm vụ
- Tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, công tác tiếp xúc cử tri; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân, phản ánh với cấp uỷ Đảng, chính quyền.
- Tham mưu việc tham gia xây dựng pháp luật, các văn bản pháp quy của HĐND, UBND tỉnh; công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật trong Nhân dân; xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện xã hội và hướng dẫn Uỷ ban MTTQ cấp dưới thực hiện các hoạt động giám sát, phản biện xã hội; các hoạt động liên quan đến công tác xây dựng chính quyền.
- Tham mưu, tổ chức công tác tiếp công dân; tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và theo dõi kết quả giải quyết của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Hướng dẫn Uỷ ban MTTQ cấp dưới thực hiện công tác thanh tra Nhân dân theo Luật Thanh tra; Pháp lệnh của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.
- Tham mưu việc xây dựng, triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch liên tịch, quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban MTTQ tỉnh với HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, liên quan đến công tác xây dựng chính quyền, giám sát và phản biện xã hội.
- Giúp việc cho Hội đồng tư vấn về Dân chủ - Pháp luật của Ủy ban MTTQ tỉnh và cử 01 cán bộ tham gia là Ủy viên Thường trực kiêm thư ký Hội đồng.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường trực phân công.
  5. Ban Phong trào
5.1. Chức năng
Tham mưu giúp Ban Thường trực và Uỷ ban MTTQ tỉnh triển khai, thực hiện các phong trào, các chương trình, cuộc vận động của Mặt trận và các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước phát động.
5.2. Nhiệm vụ
- Xây dựng kế hoạch, phối hợp tổ chức, triển khai các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì phát động, như: cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, hướng dẫn tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư...
- Giúp Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ "Vì người nghèo" theo hướng dẫn của Trung ương và quy định của pháp luật hiện hành; giúp Ban Cứu trợ tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóp góp tự nguyện, hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo... theo quy chế hoạt động của Ban Cứu trợ tỉnh.
- Phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện các phong trào:Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ môi trường, trật tự an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội…; các chương trình về dân số kế hoạch hóa gia đình, y tế sức khỏe cộng đồng, giáo dục, khuyến học...
- Tham mưu việc xây dựng, triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch liên tịch, quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban MTTQ tỉnh với các sở, ban, ngành, đoàn thể Nhân dân, có liên quan đến công tác phong trào.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường trực phân công.
6. Ban Dân tộc và Tôn giáo
  6.1. Chức năng
Tham mưu giúp Ban Thường trực và Ủy ban MTTQ tỉnh về công tác dân tộc, công tác tôn giáo.
  6.2. Nhiệm vụ
- Tham mưu, giúp Ban Thường trực hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo, công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam.
- Tham mưu cho Ban Thường trực phối hợp với các tổ chức thành viên, các cơ quan Nhà nước có liên quan trong việc vận động, phát huy vai trò, uy tín của các chức sắc, tín đồ các tôn giáo; các cá nhân tiêu biểu và đồng bào dân tộc thiểu số tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương.
- Tham mưu cho Ban Thường trực phối hợp với các ban, ngành có liên quan tham gia xây dựng chính sách pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc, tôn giáo, xây dựng và triển khai các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Mặt trận trong vùng đồng bào tôn giáo và dân tộc thiểu số.
- Phối hợp tham mưu thực hiện chức năng giám sát của Mặt trận đối với việc thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật có liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo và chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước.
- Tham mưu việc xây dựng, triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch liên tịch, quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban MTTQ tỉnh với các sở, ban, ngành, đoàn thể Nhân dân, có liên quan đến công tác dân tộc, tôn giáo.
- Giúp việc cho Hội đồng tư vấn về Dân tộc - Tôn giáo của Ủy ban MTTQ tỉnh và cử 01 cán bộ tham gia là Ủy viên Thường trực kiêm thư ký Hội đồng.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường trực phân công.
 
           

 

 

 

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 23 | Trang: 1 trên tổng số 3 trang  
Xem tin theo ngày:   / /