Giới thiệu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang qua các kỳ Đại hội

Thứ Tư, 22/2/2017 - 15:37 Đã xem: 13046

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH TUYÊN QUANG QUA CÁC KỲ ĐẠI HỘI

 
ĐẠI HỘI I
Hội nghị thống nhất Mặt trận Việt Minh - Liên Việt, 
lấy tên là Mặt trận liên việt
(Nhiệm kỳ 1951 - 1955)
 
         Tháng 02 năm 1951 Hội nghị Liên việt toàn tỉnh được tổ chức tại xã Mỹ Lâm, huyện Yên Sơn; tham dự Hội nghị có 100 đại biểu gồm đủ các thành phần, Hội nghị đã hiệp thương cử Ủy viên Ủy ban Mặt trận Liên Việt tỉnh gồm 25 vị. 
        - Chủ tịch: Ông Chu Quý Lương, nguyên Chủ nhiệm Việt Minh 
        - Phó Chủ tịch: Ông Bùi Đức Tính, nguyên Hội trưởng Liên Việt 
        - Ủy viên Thường trực:
       1. Ông Lương Thanh Diện
       2. Ông Chu Văn Sáng
       3. Ông Bùi Huy Lực (Điền chủ)
       4. Ông Nguyễn Thế Hồng (Điền chủ)
       5. Ông Trương Đức Thịnh (Linh mục)
       6. Bà Nguyễn Thụy Hải (Hội mẹ chiến sĩ)
       7. Ông Nguyễn Văn Long (Ty Thương binh)
       8. Ông Nghiên Bút Ngọc (Tỉnh đội)
       9. Ông Nguyễn Tiến Sự (người có công với nước)
       * Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ: Mặt trận vận động các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia kháng chiến kiến quốc.
       Năm 1954 ông Chu Quý Lương qua đời, ông Lương Hồng Thái, nguyên Ủy viên Ủy ban hành chính huyện Chiêm Hóa được cử làm Chủ tịch.
ĐẠI HỘI II
Đại hội đổi tên từ Mặt trận Liên Việt thành 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang
Nhiệm kỳ 1955 - 1960
 
        Từ ngày 25 - 30 tháng 11 năm 1955, Đại hội Mặt trận Tổ quốc việt Nam tỉnh Tuyên Quang lần thứ II được tổ chức tại Thị xã Tuyên Quang; tham dự Đại hội có 150 đại biểu. Đại hội đã dân chủ cử ra 24 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh. 
       - Chủ tịch: Ông Lương Hồng Thái, tiếp tục được cử 
       - Phó Chủ tịch: Ông Nguyễn Thụy Thái, nguyên là Thương gia 
       - Các Ủy viên chuyên trách:
      1. Bà Nguyễn Thị Minh Đạo (Chánh Văn phòng)
      2. Ông Chu Văn Sáng
      * Ngày 17/4/1957 Ban Thường vụ Tỉnh ủy có Quyết định số 57 chỉ định 02 đồng chí tham gia Đảng đoàn Mặt trận: 
      1. Đ/c Lương Hồng Thái - Bí thư 
      2. Đ/c Lê Quang Hùng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy - Ủy viên;
      * Ngày 20/7/1957, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có Quyết định số 95 kiện toàn Đảng đoàn Mặt trận tỉnh, bổ sung đồng chí Chu Văn Sáng và đồng chí Nguyễn Thị Minh Đạo làm Ủy viên Đảng đoàn Mặt trận, rút đồng chí Lê Quang Hùng, thôi không tham gia Đảng đoàn Mặt trận.
       * Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ: Vận động nhân dân các dân tộc trong tỉnh khôi phục kinh tế, cải tạo XHCN, bước đầu phát triển kinh tế - Văn hóa.
ĐẠI HỘI III
Nhiệm kỳ 1960 - 1962
 
        Tháng 4 năm 1960, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang lần thứ III được tổ chức tại thị xã Tuyên Quang, tham dự Đại hội có 120 đại biểu. Đại hội đã hiệp thương cử ra 25 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh.
         - Chủ tịch: Ông Hoàng Văn Tung
         - Các Phó Chủ tịch:
         1. Ông Phùng Hậu Giành, 
         2. Ông Đặng Nguyên Minh 
         3. Ông Nguyễn Tiến Hừng 
         - Ủy viên Thường trực
         1. Ông Chu Văn Sáng
         2. Ông Lương Thanh Diện (Chánh Văn phòng)
         3. Ông Trương Đức Thịnh - Linh mục
         4. Ông Ma Văn Thạch - Thanh niên
         5. Ông Dương Thanh Quang -  Chùa An vinh
        * Ngày 9/6/1962 Ban Thường vụ Tỉnh ủy có Nghị quyết số 24 thành lập Ban Mặt trận tỉnh kiêm làm nhiệm vụ Đảng đoàn gồm các đồng chí:
        1. Đ/c Đặng Trí - Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban
        2. Đ/c Hoàng Văn Tung - Chủ tịch, Ủy viên
        3. Đ/c Phùng Hậu Giành - Phó Chủ tịch, Ủy viên
       * Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ: Tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua tích cực xây dựng phát triển kinh tế- xã hội góp phần vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của toàn dân tộc.
ĐẠI HỘI IV
Nhiệm kỳ 1962 - 1969
 
        Ngày 17 tháng 9 năm 1962, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang lần thứ IV được tổ chức tại thị xã Tuyên Quang, tham dự Đại hội có 150 đại biểu. Đại hội đã hiệp thương cử ra 25 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh;
        - Chủ tịch: Ông Hoàng Văn Tung, tiếp tục được tái cử. 
        - Các Phó Chủ tịch:
        1. Ông Đặng Trí (Thường vụ Tỉnh ủy)
        2. Ông Lương Thanh Diện
        3. Ông Đặng Đăng Ngôn
        4. Ông Phạm Văn Dụ
        5. Ông Phùng Hậu Giành 
        - Ủy viên Thường trực:
       1. Ông Chu Văn Sáng: Chuyên trách
       2. Bà Phạm Thị Xuân: Chánh Văn phòng
       3. Ông Chu Thế Nhiêu: Phó bí thư Tỉnh đoàn
       4. Bà Vũ Thị Nhung: Chấp hành Phụ nữ tỉnh
       5. Ông Lê Duyên: Thường vụ Công đoàn
       6. Ông Nghiên Bút Ngọc: Tỉnh đội
       7. Ông Nguyễn Tiến Sự: Người có công với nước
       - Ban Mặt trận gồm các đồng chí:
       1. Đ/c Đặng Trí - Trưởng ban
       2. Đ/c Hoàng Văn Tung - Ủy viên
       3. Đ/c Phùng Hậu Giành - Ủy viên
     * Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ: Phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc, vận động nhân dân xây dựng và bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, chi viện cho miền Nam
 
ĐẠI HỘI V
Nhiệm kỳ 1969 - 1981 ( tỉnh sát nhập)
 
         Ngày 06 tháng 12 năm 1969, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang lần thứ V được tổ chức tại thị xã Tuyên Quang, tham dự Đại hội có 130 đại biểu. Đại hội đã hiệp thương cử ra 31 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh.
         - Chủ tịch: Ông Lương Quang Mai
         - Các Phó Chủ tịch: 
         1. Lương Thanh Diện
         2. Ông Đặng Đăng Ngôn
         3. Ông Phạm Văn Dụ
        - Ban Mặt trận được thành lập gồm:
        1. Ông Lê Hạnh, Phó Bí Thư Tỉnh ủ - Trưởng Ban
        2. Ông Lương Quang Mai, Ủy viên
        3. Ông Lương Thanh Diện, Ủy viên
        4. Ông Phạm Văn Dụ, Ủy viên
        5. Ông Đặng Đăng Ngôn, Ủy viên
       * Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ: Vận động các tầng lớp nhân dân thi đua sản xuất, sẵn sàng chiến đấu, quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch Nhà nước và chiến thắng giặc Mỹ xâm lược trong mọi tình huống.
       * Năm 1976, tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang được sát nhập thành tỉnh Hà Tuyên, Tỉnh ủy phân công ông Nguyễn Tiến Lộc, Tỉnh ủy viên làm Chủ tịch Mặt trận.
        - Các Phó Chủ tịch:
        1. Ông Đặng Đăng Ngôn
        2. Ông Lương Thanh Diện
        3. Ông Vương Quỳnh Anh
        4. Ông Lục Văn Kính
        * Đầu năm 1977, Hội nghị Ủy ban Mặt trận cử chức danh trên và Ủy viên Thường trực, gồm:
        1. Ông Nghiên Bút Ngọc - Tỉnh đội
        2. Ông Nguyễn Thế Khoát - Chuyên trách
        3. Ông Ma Văn Thạch - Chuyên trách
        4. Bà Nguyễn Thị Tằng - Phó Chủ tịch Hội phụ nữ
        5. Ông Hoàng Thế Thường - Phó Giám đốc Sở Nông lâm nghiệp
        6. Ông Lê Hạnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy
        7. Ông Hoàng Văn Thái - Phó Bí thư Tỉnh đoàn
        8. Ông Cung Đình Tuệ - Đại diện Sở Y tế
        9. Ông Trương Đức Thịnh - Linh mục xứ Tuyên Quang
       * Ngày 27/10/1979, Hội nghị Ủy ban Mặt trận tỉnh cử bổ sung các chức danh sau:
        - Phó Chủ tịch: Ông Nông Quang Phong
        - Ủy viên Thường trực:
        1. Bà Nguyễn Thị Hảo - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh
        2. Ông Nông Văn Mén - Phó Bí thư Tỉnh đoàn
        3. Ông Lăng Minh Sơn - Phó Chủ tịch Hội Nông dân
       * Đầu năm 1980, Ông Nguyễn Tiến Lộc chuyển công tác khác, ông Nông Quang Phong nghỉ chế độ. Ngày 19/7/1980, Hội nghị Ủy ban Mặt trận đã cử bổ sung các chức danh:
        - Chủ tịch: Ông Ma Khái Sò (nguyên Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh)
        - Phó Chủ tịch: Bà Linh Thị Sơn (nguyên Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh)
        - Ủy viên Thường trực: Ông Ma Văn Thạch
 
ĐẠI HỘI VI
(ĐẠI HỘI I HÀ TUYÊN)
Nhiệm kỳ 1981-1983
 
         Ngày 06 - 07 tháng 01 năm 1981, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang lần thứ VI được tổ chức tại thị xã Tuyên Quang, tham dự Đại hội có 140 đại biểu; Đại hội đã hiệp thương cử ra 51 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh.
         - Chủ tịch: Ông Ma Khái Sò
         - Các Phó Chủ tịch:
         1. Bà Linh Thị Sơn
         2. Ông Vương Quỳnh Anh
         3. Ông Ma Văn Thạch
        - Ủy viên Thường trực:
         1. Ông Lê Hạnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy
         2. Ông Nguyễn Thế Khoát - Chuyên trách
         3. Ông Nguyễn Hữu Chính - Thư ký Công đoàn tỉnh
         4. Ông Nông Xuân Đoàn - Ủy viên Thường vụ Hội Nông dân tỉnh
         5. Bà Nguyễn Thị Hảo - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh
         6. Ông Đào Lương Nhân, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
         7. Ông Vương Quỳnh Quốc, Phó Ban Dân tộc Tỉnh ủy
         8. Ông Lò Doãn Kiểu, Quyền Bí thư Đoàn thanh niên
         9. Ông Trương Đức Thịnh, Linh mục Nhà thờ xứ Tuyên Quang
       * Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ: Thi đua đẩy mạnh sản xuất và tiết kiệm, cảnh giác và sẵn sàng chiến đấu cao, xây dựng đời sống tốt, quyết tâm xây dựng Hà Tuyên thành phòng tuyến vững chắc để bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 
 
ĐẠI HỘI VII
(ĐẠI HỘI II HÀ TUYÊN)
Nhiềm kỳ 1983 - 1990
 
         Ngày 24 - 25 tháng 11 năm 1983, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang lần thứ VII được tổ chức tại thị xã Tuyên Quang, tham dự Đại hội có 140 đại biểu; Đại hội đã hiệp thương cử ra 53 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh.
         - Chủ tịch: Ông Chu Minh Thảo
         - Các Phó Chủ tịch: 
        1. Ông Ma Văn Thạch
        2. Ông Lâm Văn Lưu
        3. Ông Vương Quỳnh Anh
       - Ủy viên thư ký:
         1. Ông Lã Đức
         2. Ông Vàng Seo Kháy
         3. Bà Đặng Thị Vân
         4. Ông Trần Dũng Lợi
       * Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ: Vận động nhân dân tăng cường khối Đại đoàn kết toàn dân, hăng hái phấn đấu làm tròn nhiệm vụ bảo về Tổ quốc, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội.
       * Cuối năm 1987, ông Chu Minh Thảo, ông Lâm Văn Lưu, ông Vương Quỳnh Anh nghỉ chế độ, tỉnh phân công ông Sùng Đại Dùng - nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tuyên làm Chủ tịch, ông Dương Minh Toại - nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá làm Phó Chủ tịch.
 
ĐẠI HỘI VIII
(ĐẠI HỘI III HÀ TUYÊN)
Nhiệm kỳ 1990 -1995
 
         Ngày 05 - 06 tháng 12 năm 1990, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang lần thứ VIII được tổ chức tại thị xã Tuyên Quang, tham dự Đại hội có 163 đại biểu; Đại hội đã hiệp thương cử ra 55 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh.
         - Chủ tịch: Ông Sùng Đại Dùng
         - Các Phó Chủ tịch:
         1. Ông Dương Minh Toại
         2. Ông Ma Văn Thạch
        - Ủy viên thư ký: Ông Lò Doãn Kiểu
         * Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ: Vận động các tầng lớp nhân dân trong tỉnh phát huy ý chí tự tự cường, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội ở địa phương.
          * Tháng 10/1991, tái lập tỉnh Tuyên Quang, Tỉnh ủy phân công ông Hoàng Đức Hỷ -  Nguyên Bí thư Huyện ủy Yên Sơn làm Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tuyên Quang; bổ sung ông Ngô Thế Hùng - Nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Tuyên Quang làm Phó Chủ tịch.
        * Ngày 27/11/1991 Hội nghị Ủy ban đã cử 2 chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và cử ông Đường Đức Đàm làm Ủy viên thư ký.
        * Tháng 9/1994 ông Ngô Thế Hùng nghỉ chữa bệnh, Tỉnh ủy phân công bà Nguyễn Thị Am - Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh làm Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.
 
ĐẠI HỘI IX
Nhiệm kỳ 1995 -2000
 
           Ngày 19 - 20 tháng 5/1995, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang lần thứ IX được tổ chức tại thị xã Tuyên Quang, tham dự có 180 đại biểu; Đại hội đã hiệp thương cử ra 45 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh.
          - Chủ tịch: Ông Phạm Văn Long (nguyên Bí thư Huyện ủy Na Hang)
          - Các Phó Chủ tịch: 
          1. Ông Ma Đình Thế (nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Chiêm Hóa)
          2. Bà Nguyễn Thị Am
          - Ủy viên Thường trực:
          1. Ông Vũ Ngọc Diệp
          2. Ông Đường Đức Đàm
          3. Bà Trần Thị Dung
         * Ngày 01/6/1995 Tỉnh ủy quyết định thành lập Đảng đoàn Mặt trận gồm các đồng chí:
          1. Đ/c Vũ Tiệp (Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy) - Bí thư Đảng đoàn
          2. Đ/c Phạm Văn Long - Ủy viên
          3. Đ/c Nguyễn Thị Am - Ủy viên
          4. Đ/c Ma Đình Thế - Ủy viên
          5. Đ/c Vũ Ngọc Diệp - Ủy viên
         * Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ: Động viên tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết rộng rãi nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiến hành công cuộc đổi mới của Đảng nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng do Đảng bộ tỉnh đề ra.
         * Tháng 6/1996 ông Phạm Văn Long nhận nhiệm vụ khác, Tỉnh ủy phân công ông Hoàng Thế Viện - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, bổ sung ông Lương Tuấn Bằng - nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương làm Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.
 
ĐẠI HỘI X
Nhiệm kỳ 2000 - 2004
 
          Ngày 18 - 19 tháng 11/2000, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang lần thứ X được tổ chức tại thị xã Tuyên Quang, dự Đại hội có 180 đại biểu; Đại hội hiệp thương cử ra 55 vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.
          - Chủ tịch: Ông Hoàng Thế Viện
          - Các Phó Chủ tịch:
         1. Ông Ma Đình Thế
         2. Bà Đặng Thị Hiền (nguyên Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)
         - Ủy viên Thường trực 
         1. Ông Vũ Ngọc Diệp 
         2. Ông Đỗ Minh Tân 
       - Đảng đoàn Mặt trận gồm các đồng chí:
         1. Đ/c Hoàng Thế Viện - Bí thư
         2. Đ/c Đặng Thị Hiền - Ủy viên
         3. Đ/c Ma Đình Thế - Ủy viên
         4. Đ/c Vũ Ngọc Diệp - Ủy viên
         5. Đ/c Đỗ Minh Tân - Ủy viên
         * Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ: Phát huy tinh thần yêu nước, sức mạnh đoàn kết toàn dân; củng cố, mở rộng tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, làm tốt vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, cầu nối vững chắc giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước.
 
ĐẠI HỘI XI
Nhiệm kỳ 2004 - 2009
 
         Từ ngày 01 đến 02/9/2004 Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang lần thứ XI được tổ chức Hội trường UBND tỉnh, thị xã Tuyên Quang, dự Đại hội có 215 đại biểu; Đại hội hiệp thương cử ra 81 vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.
          - Chủ tịch: Ông Hoàng Thế Viện
          - Các Phó Chủ tịch:
          1. Bà Nguyễn Thị Hòa (Phó Chủ tịch Thường trực)
          2. Bà Triệu Thị Lún, kiêm Phó Chủ tịch Hội nông dân tỉnh
          3. Ông Đặng Thành Công 
         - Ủy viên Thường trực 
          1. Ông Đỗ Minh Tân 
          2. Ông Nguyễn Quốc Khánh
         - Đảng đoàn Mặt trận gồm các đồng chí:
         1. Đ/c Hoàng Thế Viện - Bí thư Đảng đoàn
         2. Đ/c Nguyễn Thị Hòa - Ủy viên
         3. Đ/c Triệu Thị Lún - Ủy viên
         4. Đ/c Đặng Thành Công - Ủy viên
         5. Đ/c Đỗ Minh Tân - Ủy viên
         6. Đ/c Nguyễn Quốc Khánh - Ủy viên
         * Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ: Tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, năng động sáng tạo của nhân dân các dân tộc trong tỉnh; tập hợp, vận động nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIII, khóa XIV. Không ngừng củng cố, mở rộng tổ chức và nâng cao vị trí, vai trò và chất lượng hoạt động của MTTQ các cấp, tập hợp ngày càng rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, làm tốt vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, cầu nối vững chắc giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước.
Tháng 10 năm 2005, Ông Hoàng Thế Viện nghỉ hưu, Tỉnh ủy phân công Ông Bàn Xuân Triều, Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Huyện ủy Sơn Dương, làm Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.
          
ĐẠI HỘI XII
Nhiệm kỳ 2009 -2014
 
         Từ ngày 27 đến 28/5/2009, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang lần thứ XII được tổ chức tại Hội trường UBND tỉnh, thị xã Tuyên Quang, dự Đại hội có 265 đại biểu; Đại hội hiệp thương cử ra 77 vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.
- Chủ tịch: Ông Bàn Xuân Triều
- Các Phó Chủ tịch : 
1. Ông Đỗ Minh Tân - Phó Chủ tịch Thường trực 
2. Ông Trần Đức Tuyên 
3. Bà Tiêu Thị Kiến 
4. Bà Hà Thị Thu Hiền, nguyên Phó Chánh thanh tra tỉnh được cử bổ sung (từ tháng 7/2010) 
- Ủy viên Thường trực 
        1. Ông Trịnh Phi Hùng 
        2. Ông Nguyễn Văn Dũng 
        3. Bà Ngụy Thị Thu Hiền 
        - Đảng đoàn Mặt trận gồm các đồng chí:
        1. Đ/c Bàn Xuân Triều - Bí thư Đảng đoàn
        2. Đ/c Đỗ Minh Tân - Ủy viên
        3. Đ/c Trần Đức Tuyên - Ủy viên
        4. Đ/c Tiêu Thị Kiến - Ủy viên
        5. Đ/c Trịnh Phi Hùng - Ủy viên
        6. Đ/c Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên
        7. Đ/c Ngụy Thị Thu Hiền - Ủy viên
         * Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ: Tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ các cấp, tăng cường củng cố và mở rộng khối đại doàn kết các dân tộc trong tỉnh; tập trung cho cơ sở, hướng mạnh về các khu dân cư để triển khai có kết quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”; tập hợp, vận động nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - anh ninh, tăng cường hoạt động giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống hệ thống chính trị vững mạnh, đi đôi với phát huy tốt hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân. Không ngừng xây dựng và củng cố về tổ chức; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập hợp ngày càng rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân; làm tốt vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, cầu nối vững chắc giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước.
 
ĐẠI HỘI XIII
Nhiệm kỳ 2014 -2019
 
         Từ ngày 18 đến 19/5/2014, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tuyên Quang lần thứ XIII được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, thành phố Tuyên Quang, dự Đại hội có 268 đại biểu; Đại hội hiệp thương cử ra 81 vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.
- Chủ tịch: Bà Triệu Thị Lún (Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy)
- Các Phó Chủ tịch: 
1. Bà Hà Thị Thu Hiền (Phó Chủ tịch Thường trực)
2. Ông Đỗ Minh Tân 
3. Ông Âu Thế Thái 
- Ủy viên Thường trực 
        1. Ông Lê Ngọc Tân - Chánh Văn phòng
        2. Ông Nguyễn Văn Dũng - Trưởng ban phong trào
        3. Bà Ngụy Thị Thu Hiền - Trưởng ban Dân chủ, Pháp luật
        4. Ông Mai Quý Toái - Trưởng ban Dân tộc, Tôn giáo
        5. Bà Nguyễn Thu Hà - Trưởng Ban Tổ chức, Tuyên giáo
       - Đảng đoàn Mặt trận gồm các đồng chí:
       1. Đ/c Triệu Thị Lún - Bí thư  Đảng đoàn
       2. Đ/c Hà Thị Thu Hiền - Ủy viên
       3. Đ/c Đỗ Minh Tân - Ủy viên
       4. Đ/c Âu Thế Thái - Ủy viên
        5. Đ/c Lê Ngọc Tân - Ủy viên
        6. Đ/c Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên
        7. Đ/c Ngụy Thị Thu Hiền - Ủy viên
        8. Đ/c Mai Quý Toái - Ủy viên
        9. Đ/c Nguyễn Thu Hà - Ủy viên
        * Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ: Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên. Tăng cường củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tập trung cho cơ sở, hướng mạnh về địa bàn dân cư, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước thông qua thực hiện có hiệu quả 3 cuộc vận động lớn: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thực hiện tốt hơn quyền làm chủ của nhân dân và hiệu quả giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, phấn dấu xây dựng Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực.
 
ĐẠI HỘI XIV
Nhiệm kỳ 2019-2024
 
          Từ ngày 15 đến ngày 16-7-2019, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024 được long trọng tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, thành phố Tuyên Quang. Dự Đại hội có 263 đại biểu đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc, các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh. Đại hội đã hiệp thương cử ra 78 vị Ủy viên ủy ban MTTQ tỉnh. Ban Thường trực gồm 7 vị.
- Ông Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ- được bầu giữ chức Chủ tịch.
- Các Phó Chủ tịch: 
1. Ông Đỗ Minh Tân (tái cử)
2. Ông Âu Thế Thái (tái cử)
3. Ông Lê Ngọc Tân (nguyên Chánh Văn phòng Ủy ban MTTQ tỉnh).
- Các vị ủy viên Thường trực:
1. Ông Nguyễn Văn Dũng- Trưởng ban Phong trào
2. Bà Nguyễn Thu Hà- Trưởng ban Tổ chức
3. Ông Đinh Công Hải- Trưởng ban Dân Chủ-Pháp luật.
Đảng đoàn ủy ban MTTQ tỉnh gồm có 7 đồng chí:
1. Ông Nguyễn Hưng Vượng- Bí thư Đảng đoàn
2. Ông Đỗ Minh Tân - Phó bí thư Đảng đoàn
3. Ông Âu Thế Thái - Ủy viên
4. Ông Lê Ngọc Tân - Ủy viên
5. Ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng ban Phong trào- ủy viên
6. Bà Nguyễn Thu Hà, Trưởng ban Tổ chức-ủy viên
7. Ông Đinh Công Hải, Trưởng ban Dân Chủ Pháp luật-ủy viên.
 
Phương hướng mục tiêu chung nhiệm kỳ: Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động trên cơ sở bám sát quy định về vị trí, chức năng, quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đồng thuận, thúc đẩy sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội góp phần đưa Tuyên Quang ngày càng phát triển.
 
      Tháng 1-2020, Ông Âu Thế Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chuyển công tác đến nhận nhiệm vụ Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh.  Tại Hội nghị Ủy ban MTTQ tỉnh kỳ thứ ba ngày 13-2-2020, đã bầu bổ sung bà Tăng Thị Dương (Phó Trưởng phòng Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh) giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2019-2024.
 
 
 
 
Ban Tuyên giáo ỦY ban MTTQ tỉnh
 
 
 

 

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 23 | Trang: 1 trên tổng số 3 trang  
Xem tin theo ngày:   / /