< Uỷ ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang
Thành phố Tuyên Quang

 

Stt Họ và Tên Chức vụ
1 Phạm Ngọc Hải Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ thành phố
2 Trần Thị Hải Yên                  Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ thành phố
3 Vũ Văn Thiệu Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ thành phố
4

Nguyễn Thị Minh Hiến                  

Uỷ viên Thường trực
5 Hoàng Trung Tuyến Chuyên viên