< Uỷ ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang
Huyện Sơn Dương

 

Stt Họ và Tên Chức vụ Điện thoại
1 Hoàng Đại Phong                 Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện 0983.825.427  
2 Hà Đình Cường Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện  
3 Đỗ Minh Quang Uỷ viên Thương trực 0986.485.114
4 Ma Hồng Tĩnh Chuyên viên 0912.265.418