< Uỷ ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang
Ban Tuyên giáo - Phong trào

 

 Ban Tuyên giáo - Phong trào:

 

Stt Họ và tên Chức vụ Điện thoại liên hệ
1 Nguyễn Văn Dũng Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban 0365.395.518
2 Nông Thị Yến Phó Trưởng Ban 0842.365.756
3 Đỗ Thị Sang Chuyên viên chính 0985.148.488
4 Phan Thu Hương Chuyên viên chính 0986.266.966