< Uỷ ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang
Ban Dân chủ - Pháp luật

 

 Ban Dân chủ - Pháp luật:

Stt Họ và tên Chức vụ Điện thoại
1 Đinh Công Hải Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban 3. 812.810; 0945.697.835
2 Hoàng Trung Tuyến Chuyên viên 0983.634.776
3 Hà Thị Sen Chuyên viên 0366.154.018
4 Lăng Thu Hằng Chuyên viên 0888.018.1
5  Lưu VIệt Đức  Chuyên viên  0919170060