Album: Khánh thành tượng đài "Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang" - Nhà báo Đinh Công Thuỷ