Album: ảnh Hội nghị giao ban cụm MTTQ các tỉnh Trung du, miền núi phía Bắc