Album: Ảnh làm việc với đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước