Số - ký hiệu: Tài liệu tuyên truyền Đại hội Ngày ban hành: 15/10/2018
Thể loại văn bản: Loại khác Cơ quan ban hành: Uỷ ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: -- Chọn lĩnh vực --
Trích yếu: Kèm theo Kế hoạch số 251/KH-MTTQ-BTT
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: Tải về

homeVăn bản cùng lĩnh vực
STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 22 /CTr-MTTQ Chương trình Chương trình công tác năm 2019 của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 15/01/2019
2 264 /KH-MTTQ Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 73-NQ/TU ngày 10/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về huy động trẻ đi nhà trẻ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 03/01/2019
3 73-NQ/TU Nghị quyết Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVI) về huy động trẻ đi nhà trẻ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 10/12/2018
4 Đề cương Loại khác Đề cương tuyển truyền ngày hội ĐĐK 05/11/2018
5 219 - KH/TU Kế hoạch Kế hoạch vận động nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) "Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" 05/09/2018
6 24 - CTr/TU Chương trình Chương trình hàng động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội 03/08/2018
7 23 - CTr/TU Chương trình Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp 01/08/2018
8 Số 2710/TL-BTC Loại khác Thể lệ Cuộc thi viết “Sáng kiến mô hình PBGDPL có hiệu quả cho thanh, thiếu niên” 24/07/2018
9 07/NQ-HĐND Nghị quyết Nghị quyết Về phân bổ kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016 - 2020 04/07/2018
10 03/2018/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 04/07/2018
11 221/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018) 12/06/2018
12 Thanh tra Chính phủ Luật Giới thiệu Luật tố cáo 12/06/2018
13 210/KH-BVSTBPN Kế hoạch Kế hoạch hoạt động Vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2018 26/04/2018
14 66/HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn Hướng dẫn xây dựng mô hình khu dân cư tự quản thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" 03/04/2018
15 190/KH- MTTQ-BTT Kế hoạch Thực hiện công tác Phong trào năm 2018 23/02/2018
16 Số: 189/KH- MTTQ-BTT Kế hoạch Kế hoạch Mặt trận Tổ quốc tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2018 22/02/2018
17 62/HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn Hướng dẫn Công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2018 12/02/2018
18 185/KH-MTTQ Kế hoạch Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng 01/02/2018
19 184 /KH-MTTQ Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 46 - NQ/TU, ngày 20/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XVI) về tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 01/02/2018
20 18 /CTr-MTTQ Chương trình Chương trình Công tác năm 2018 của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 28/12/2017