Nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ Hai, ngày 14 tháng 9 năm 2020 - 08:15

Cỡ chữ: A+ A-

Thời gian qua việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã đạt được những kết quả quan trọng, có sức lan tỏa trong toàn xã hội, tạo không khí phấn khởi, khích lệ cán bộ, đảng viên và nhân dân học tập làm theo Người.


      Qua việc triển khai học tập, làm theo Bác, vấn đề rèn luyện đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã được đặt ra và thực hiện một cách nghiêm túc ở các cấp ủy đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng. Các cấp ủy đảng, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã có nhiều biện pháp, hình thức phong phú, cụ thể để vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực, chủ động làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều việc làm cụ thể, thiết thực.
      Trong bối cảnh hiện nay, để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo Bác, coi đây là công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Một nhiệm vụ hết sức quan trọng được đặt ra là phải tiếp tục coi trọng và đẩy mạnh việc nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó tập trung vào 3 vấn đề cơ bản là: Tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và tác phong sinh hoạt.
      Về tư tưởng chính trị, mỗi cán bộ, đảng viên cần chủ động, tự giác đi đầu trong việc học tập, nghiên cứu và bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng của Đảng; kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
      Về đạo đức, lối sống phải gương mẫu thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương về những điều đảng viên không được làm; có lối sống trong sạch, giản dị, gần gũi nhân dân, thực sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; gương mẫu chấp hành nghiêm các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
     Tác phong sinh hoạt và công tác, phải tự giác nêu gương về đức tính khiêm tốn, giản dị, sâu sát thực tế, lắng nghe thấu hiểu tâm tư, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những mong muốn, nguyện vọng, lợi ích chính đáng của nhân dân. Thực hiện nghiêm Quy định số 08-QĐi/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

                                                                              Theo Báo Tuyên Quang
In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email Lượt xem: 1.956 views

Xem tin theo ngày:   / /