Chiêm Hoá: MTTQ xã Kiên Đài triển khai hiệu quả Dự án chăn nuôi bò cái sinh sản tạo sinh kế cho hộ nghèo, cận nghèo

Thứ Hai, ngày 16 tháng 5 năm 2022 - 14:08

Cỡ chữ: A+ A-

Thực hiện Dự án chăn nuôi bò cái sinh sản tạo sinh kế cho hộ nghèo, cận nghèo của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hoá được lựa chọn để triển khai Đề án.


Bò của hộ gia đình anh Hà Tiến Phia, thôn Làng Đài đã sinh sản được 2 con bê

 

     Ủy ban MTTQ xã Kiên Đài đã phối hợp với các trưởng thôn trên địa bàn xã rà soát, bình xét cho 26 hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện nhận hỗ trợ từ Dự án, đảm bảo theo đúng hướng dẫn. Ủy ban MTTQ xã đã đề xuất thành lập Ban thực thi Dự án gồm 12 thành viên, MTTQ xã đã lập sổ theo dõi bò, tình hình phát triển từ ngày nhận bò, phân công các thành viên, cán bộ  xã phụ trách thôn phối hợp với Ban công tác Mặt trận thôn vận động, giúp đỡ các hộ cách chăm sóc, thường xuyên tiêm phòng, nắm tình hình phát triển của đàn bò của các hộ được hỗ trợ. 26 con bò được các hộ chăm sóc phát triển tốt. Từ 26 con bò cái ban đầu hiện nay số bò đã sinh sản được 6 con bê, tăng đàn từ 26 con lên 32 con; có 7 con bò đang có chửa, dự kiến cuối năm 2022 đàn bò sẽ tăng đàn lên 39 con. 
     Nhân dân xã Kiên Đài coi đây là một chủ trương đúng đắn, Dự án thực hiện rất có hiệu quả, phù hợp với điều kiện khí hậu, tập quán chăn nuôi của người dân địa phương, góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình để giảm nghèo bền vững, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống. 
                                                      Lương Thị Khuyên                                   
                                                Chủ tich MTTQ xã Kiên Đài


 


Tổng số: 2642 | Trang: 1 trên tổng số 265 trang  

Xem tin theo ngày:   / /