Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xã Minh Dân phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới

Thứ Hai, ngày 27 tháng 7 năm 2020 - 15:06

Cỡ chữ: A+ A-

Trong những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Minh Dân, huyện Hàm Yên đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, làm tốt công tác phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tích cực thi đua phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương.


Đồng chí Đỗ Minh Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới tại xã Minh Dân năm 2020

 

      Năm 2020, xã Minh Dân là xã nằm trong lộ trình về đích xây dựng nông thôn mới của huyện Hàm Yên; trong quá trình triển khai thực hiện chương trình xã Minh Dân còn gặp không ít khó khăn do phương thức sản xuất của người dân còn nhỏ lẻ, manh mún. Do vậy, muốn xây dựng thành công chương trình này, Minh Dân đã xác định, cần phải huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, trong đó nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và sự gương mẫu thực hiện của mỗi cán bộ đảng viên trên địa bàn xã. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong công tác tuyên truyền, nhằm giúp người dân hiểu và nắm vững những tiêu chí nào cần Nhà nước hỗ trợ và những tiêu chí nào cần có sự tham gia đóng góp của người dân, với mục tiêu cuối cùng là tạo ra sự thay đổi căn bản về bộ mặt nông thôn và đời sống xã hội của xã. 
      Ông Từ Quang Hanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Minh Dân cho biết: Mặt trận Tổ quốc xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nêu cao tinh thần yêu nước, phát huy nội lực xây dựng quê hương. MTTQ xã đã hướng dẫn các Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện, lồng ghép nội dung tuyên truyền xây dựng nông thôn mới tại các hội nghị, các buổi sinh hoạt thôn, hoặc gắn với các phong trào, hoạt động cụ thể. Việc triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được Ủy ban MTTQ xã tham mưu cho Đảng ủy, phối hợp với chính quyền xã tổ chức triển khai nhằm tạo sự thống nhất thực hiện. Đồng thời phối hợp triển khai sâu rộng gắn với các phong trào, hoạt động cụ thể của tổ chức chính trị - xã hội như: “Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Tuổi trẻ Minh Dân chung tay xây dựng nông thôn mới”… Qua đó đã tạo sức lan tỏa rộng khắp, từng bước nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới.

Hiệu quả từ Hợp tác xã, gà Thác Đất, xã Minh Dân, huyện Hàm Yên

 

      Trong quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới, cùng với việc tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Mặt trận Tổ quốc đã phối hợp với các tổ chức thành viên, đẩy mạnh công  tuyên truyền tới đoàn viên, hội viên và nhân dân ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào trong sản xuất, cải tạo vườn tạp, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế mang lại giá trị cao như phát triển kinh tế trang trại, gia trại theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, theo hướng vệ sinh an toàn thực phẩm; thay đổi phương thức sản xuất, quy hoạch lại các vùng sản xuất theo hướng chuyên canh và hướng nông dân tham gia liên kết chặt chẽ trong chuỗi giá trị của từng loại sản phẩm nông nghiệp. 
      Với điều kiện thổ nhưỡng và tiểu vùng khí hậu thuận lợi nên Minh Dân đã hình thành nên vùng trồng cây ăn quả, trong đó nhiều giống cây trồng mới đã được lựa chọn, với cơ cấu chủ lực là những loại cây ăn quả có múi, như: Cam, bưởi, chanh tứ mùa, thành lập các tổ hợp tác xã sản xuất, chăn nuôi như: Hợp tác xã gà đồi tại thôn Thác Đất, các tổ, nhóm chăn nuôi thủy sản…. đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con nông dân. Đến nay thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 32 triệu/người/năm.
      Như vậy, từ việc triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã Minh Dân, đã có được sự cải thiện căn bản trong nếp nghĩ, cách làm của các tầng lớp nhân dân. Đến nay, toàn xã đã đạt 13/19 tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia và xã tiếp tục hoàn thành các tiêu chí còn lại trong năm 2020. 

                                                                 Minh Vương
                                                   Ủy ban MTTQ huyện Hàm Yên


Tổng số: 646 | Trang: 1 trên tổng số 65 trang  

Xem tin theo ngày:   / /