Đoàn kết, đổi mới và phát triển

Thứ Hai, ngày 20 tháng 1 năm 2020 - 10:39

Cỡ chữ: A+ A-

Ngày 3-2-1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại của lịch sử cách mạng Việt Nam, là mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta tiến hành kháng chiến, đánh đuổi thực dân, đế quốc xâm lược, thống nhất đất nước. Vượt qua muôn vàn khó khăn, Đảng lãnh đạo nhân dân tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đẩy nhanh công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hôm nay vững vàng hội nhập quốc tế. Từ một dân tộc chịu ách nô lệ gần trăm năm, dân tộc Việt Nam đã trở thành dân tộc tự do, là biểu tượng cho ý chí kiên cường và ước nguyện hòa bình, được thế giới ngưỡng mộ. Đó là nhờ công ơn của Đảng - Đảng cách mạng vì nhân dân, do nhân dân, của nhân dân; nhân dân một lòng theo Đảng làm nên một mùa xuân mãi mãi cho dân tộc trường tồn.


      Ngày 20-3-1940, nhằm đáp ứng đòi hỏi của tình hình cách mạng mới đang dâng cao mạnh mẽ ở Tuyên Quang. Xứ ủy Bắc Kỳ quyết định thành lập Chi bộ Mỏ Than. Đây là tổ chức cơ sở Đảng đầu tiên của tỉnh, là tổ chức tiền thân của Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang ngày nay. Trong bối cảnh lịch sử cách mạng, Chi bộ Mỏ Than ra đời là tất yếu khách quan, đánh dấu mốc quan trọng trong tiến trình phát triển của lịch sử đấu tranh cách mạng tỉnh Tuyên Quang; là kết quả của quá trình tuyên truyền, gây dựng cơ sở bền bỉ, đầy khó khăn, gian khổ của cán bộ, đảng viên; kết quả của phong trào đấu tranh liên tục, mạnh mẽ của công nhân và nhân dân lao động thị xã Tuyên Quang, thể hiện sự chỉ đạo sát, đúng của Xứ ủy Bắc Kỳ trên cơ sở nắm vững và vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Trung ương Đảng.
      Chi bộ Mỏ Than kịp thời đáp ứng yêu cầu cấp thiết phải có tổ chức Đảng trực tiếp lãnh đạo của lực lượng cách mạng địa phương, đưa phong trào đấu tranh của công nhân và các tầng lớp nhân dân hòa vào cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo chặt chẽ, thống nhất của Đảng. Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Mỏ Than, phong trào đấu tranh của công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động Tuyên Quang không ngừng lớn mạnh... tạo tiền đề cho sự thành lập của Ban cán sự Đảng Tuyên Quang giữa năm 1941 và sau này là Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang, mở ra một bước ngoặt mới cho phong trào đấu tranh cách mạng ở địa phương. 

Đồng chí Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra tiến độ thực hiện 
Nghị quyết Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp hàng hóa tại huyện Yên Sơn. Ảnh: Thanh Phúc 


      Trong suốt quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc, đồng bào các dân tộc tỉnh Tuyên Quang cùng với đồng bào cả nước anh dũng, kiên cường chiến đấu bảo vệ nền độc lập của nuớc nhà, lập nên nhiều chiến công hiển hách, ghi vào lịch sử những trang vàng chói lọi. Đặc biệt, trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Tuyên Quang đã trở thành Trung tâm căn cứ địa cách mạng của cả nước, nơi ở và làm việc của Trung ương Đảng, Bác Hồ, Chính phủ, Quốc hội và hầu hết các cơ quan, bộ, ban, ngành Trung ương. Đảng bộ, nhân dân Tuyên Quang đã đoàn kết đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn, góp phần bảo vệ các đồng chí lãnh đạo của Đảng, các cơ quan đầu não của cuộc kháng chiến. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã hòa chung khí thế sục sôi của cả nước, vừa tích cực lao động sản xuất để kiến thiết, xây dựng quê hương, vừa hăng hái chi viện sức người, sức của cho Miền Nam, góp phần cùng cả nước đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
      Trong thời kỳ xây dựng, đổi mới và phát triển đất nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, huy động các nguồn lực, khai thác tiềm năng, lợi thế, xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển trên các lĩnh vực.
      Trong suốt chặng đường 90 năm kể từ Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và 80 năm từ Ngày thành lập Chi bộ Mỏ Than, Tuyên Quang đã triển khai nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh thực tế của địa phương. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (qua các thời kỳ) đã đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát huy vai trò trách nhiệm người đứng đầu, lãnh đạo Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh giành được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Từ một tỉnh miền núi nghèo, Tuyên Quang đã có sự chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc.
      Đặc biệt, sau 30 năm tái lập tỉnh, trong điều kiện khó khăn của tỉnh nghèo thuần nông, xuất phát điểm thấp, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Tuyên Quang đã đoàn kết nhất trí, hăng hái thi đua lao động sản xuất, tích cực đổi mới trong các lĩnh vực. Tuyên Quang đã đạt được những kết quả khá toàn diện: Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, liên tục, giai đoạn sau cao hơn giai đoạn trước. Năm 2019 là năm thứ tư liên tiếp tỉnh ta đạt và vượt 21/21 chỉ tiêu chủ yếu đề ra, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GRDP tăng 8,05% so với năm 2018, bình quân thu nhập đạt 39 triệu đồng/người/năm. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 15.660 tỷ đồng, tăng 9,5% so với năm 2018,  Tuyên Quang đã thoát khỏi tình trạng kém phát triển và đang phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc.
      Trong những năm qua, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước được cải thiện và nâng cao chất lượng, diện mạo đô thị, nông thôn ngày càng đổi mới; công nghiệp tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng; sản xuất nông, lâm nghiệp có bước phát triển mới, nhất là sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo chuỗi giá trị bền vững; du lịch có bước phát triển nhanh, đóng góp quan trọng vào cơ cấu kinh tế của tỉnh. Giáo dục, đào tạo có bước chuyển biến tích cực; hoàn thành các mục tiêu phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở và mầm non 5 tuổi trước thời hạn. Chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ngày càng được nâng cao. Văn hóa phát triển góp phần đẩy lùi lạc hậu, tăng thêm nguồn lực nội sinh, mở rộng giao lưu, hợp tác và hội nhập quốc tế có tính bền vững. Tốc độ giảm nghèo nhanh, bình quân mỗi năm giảm trên 3%, hiện nay tỷ lệ hộ nghèo còn 11,8%, thu nhập và mức sống người dân được nâng lên, chính sách dân tộc được quan tâm.
      Quốc phòng, an ninh được bảo đảm. Hoạt động đối ngoại được quan tâm mở rộng và đi vào chiều sâu. Công tác xây dựng Đảng có nhiều đổi mới; đã quan tâm đến việc xây dựng và phát triển đảng viên và tổ chức cơ sở đảng. Công tác cải cách hành chính có nhiều tiến bộ, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) từ vị trí áp chót năm 2013 đã vươn lên trong tốp giữa của cả nước trong những năm gần đây. Hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội có nhiều đổi mới, khối đại đoàn kết các dân tộc được củng cố, tăng cường. Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền các cấp, hăng hái thi đua lao động, học tập, là động lực to lớn để Tuyên Quang vượt qua mọi khó khăn, thách thức phát huy các tiềm năng, lợi thế để phát triển.

Địa điểm di tích thành lập Chi bộ Mỏ Than - Chi bộ Đảng đầu tiên của Đảng bộ tỉnh.   Ảnh: Tôn Tấn


      Năm 2020, là năm cuối của nhiệm kỳ 2015 - 2020 cũng là năm mở đầu cho một nhiệm kỳ mới của Đảng. Mừng Đảng quang vinh 90 mùa xuân, chúng ta tự hào báo cáo với Đảng rằng, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã đoàn kết một lòng, thi đua, phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trong niềm phấn khởi, tự hào kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng, 80 năm Ngày thành lập Chi bộ Mỏ than, với quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng, tập trung phát triển kinh tế, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, năng suất, sức cạnh tranh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
      Tiếp tục thu hút đầu tư phát triển du lịch để trở thành ngành kinh tế quan trọng; tập trung thu hút các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, đô thị. Tiếp tục thực hiện cơ cấu lại sản xuất nông, lâm nghiệp chuyển mạnh sang sản xuất hàng hóa, gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ. Tập trung lãnh đạo chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn, đầu tư thỏa đáng cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới một cách vững chắc. Tập trung phát triển ngành công nghiệp có lợi thế cạnh tranh, từng bước phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sạch, công nghiệp xanh. Chú trọng phát triển giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, tập trung thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 
      Thực hiện tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, trọng tâm là thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng đối với hoạt động chính quyền nhà nước và các đoàn thể nhân dân. Lấy việc chăm lo xây dựng cuộc sống của nhân dân, làm cho dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh làm mục tiêu chung để tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân. 
      Tuyên Quang “Thủ đô Khu giải phóng”, “Thủ đô Kháng chiến” mãi mãi là niềm tự hào của đồng bào các dân tộc trong tỉnh và nhân dân cả nước. Mừng Đảng quang vinh 90 mùa xuân, 80 năm thành lập Chi bộ Mỏ Than, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang bằng những hành động thiết thực, đoàn kết một lòng, phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thách thức, vươn lên hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phấn đấu đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc.
                                                                                           

                                                                                            Theo Báo Tuyên Quang
In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email Lượt xem: 1.362 views

Xem tin theo ngày:   / /