Khơi dậy ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước

Thứ Hai, ngày 28 tháng 6 năm 2021 - 16:50

Cỡ chữ: A+ A-

Chúng ta đều đã biết, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và Nhân dân ta, soi sáng sự nghiệp cách mạng, dẫn dắt mỗi bước đi lên thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là việc làm rất cần thiết, là nhiệm vụ hết sức quan trọng, thường xuyên, không thể thiếu đối với toàn Đảng, toàn dân ta, trước hết là các tổ chức đảng, các cơ quan Nhà nước và cán bộ, đảng viên trong tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến, phụng sự đất nước, phục vụ Nhân dân”.


Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa có chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” cũng chính là một trong những nội dung cốt lõi trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng.
Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, tinh thần kiến quốc, phục hưng đất nước trong tư tưởng Hồ Chí Minh luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, soi đường để đưa đất nước ta sánh vai cùng các cường quốc năm châu. Theo tư tưởng của Người, tự lực là tự mình làm lấy, không nhờ cậy ai. Điều này gắn liền với tự lực cánh sinh, tức là tự lo cuộc sống của mình, không ỷ lại vào người khác. Tự cường là tự mình xây dựng sức mạnh của mình, không cần sự giúp đỡ của người khác. Nó gắn liền với tự lập, tức là tự mình gây dựng cho mình, không cần sự giúp đỡ của người khác. Nói ngắn gọn, tự lực, tự cường là tự mình lo công việc của mình và gây sức mạnh cho mình, không lệ thuộc, không phụ thuộc, không ỷ lại ngồi chờ.
Thành tựu 35 năm đổi mới đất nước đã tiếp tục khơi dậy khát vọng phát triển đất nước từ ý chí, tiềm năng, nguồn lực của cả dân tộc mà hạt nhân là lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam kết hợp với sức mạnh thời đại. Tuy nhiên trong giai đoạn tới, để đạt được khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc phải tập trung xây dựng nhân tố con người, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo gương Bác về việc nêu gương, nhất là những người lãnh đạo chủ chốt, đứng đầu; cán bộ, đảng viên phải tận tâm tận lực trong mọi công việc dù lớn hay nhỏ, không tư lợi.
Nội dung chuyên đề toàn khóa XIII về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chính là sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay, đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển đất nước, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong công cuộc đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới đất nước, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã chỉ rõ: “Kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Việc học tập và làm theo Bác là một giải pháp quan trọng trong xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Để nhiệm vụ này ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức sâu sắc, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, thống nhất giữa tư tưởng và hành động, giữa lời nói và việc làm; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; gần dân, tin dân, yêu dân, học dân, gắn bó với nhân dân, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phụng sự Nhân dân.
Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể đưa nội dung làm theo vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ, Chi bộ mình gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Nêu cao trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo Bác, nhất là người đứng đầu với tinh thần: “Người có chức vụ càng cao, cương vị càng lớn càng phải gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, lề lối công tác để quần chúng, nhân dân noi theo”. (Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng). Đây cũng là điều kiện tiên quyết để khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phấn đấu đưa nước ta sớm trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, thực hiện được tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đưa Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu.

                                                            Theo Báo Tuyên Quang
In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email Lượt xem: 11.821 views

Xem tin theo ngày:   / /