Thông tin một số chính sách cho hoạt động của Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội cấp cơ sở và trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ Năm, ngày 15 tháng 8 năm 2019 - 09:12

Cỡ chữ: A+ A-

Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 (có hiệu lực từ ngày 15/8/2019) và Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 04/7/2018 (có hiệu lực từ ngày 14/7/2018) quy định một số chính sách cho hoạt động của Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội cấp cơ sở và trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.


   Theo đó:  Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang về quy định chức danh, bố trí số lượng, mức phụ cấp đối với người ngoài hoạt động chuyên trách ở cấp xã, phường, thị trấn; mức khoán phí hoạt động đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc  Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn; mức phụ cấp đối người hoạt động không chuyên trách và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Bao gồm một số chính sách cơ bản sau:

    1. Kinh phí hoạt động đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn.

 

 

     2. Mức phụ cấp hằng tháng của Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp xã.
     Đơn vị hành chính cấp xã loại I: 0,83
     Đơn vị hành chính cấp xã loại II: 0,79
     Đơn vị hành chính cấp xã loại III: 0,77

     3. Mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

     3. Hỗ trợ kinh phí hoạt động và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố.

      - Hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên hoặc thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự là 4.000.000 đồng/năm/thôn; thôn, tổ dân phố còn lại là 3.500.000 đồng/năm/thôn (tổ dân phố).
       - Mức bồi dưỡng cho người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố (trừ những người đã được hưởng phụ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước) tối thiểu 25.000 đồng/người/buổi.
      - Các đoàn thể ở thôn, tổ dân phố căn cứ vào nguồn kinh phí từ đoàn phí, hội phí và nguồn quỹ khác (nếu có) bàn bạc, thống nhất bồi  dưỡng đối với người tham gia trực tiếp công việc của tổ chức mình ở thôn, tổ dân phố.

 

     Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 04/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang (có hiệu lực từ ngày 14/7/2018), quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban MTTQ cấp xã và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Quy định một số mức chi như sau:


        a) Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã: 20.000.000 đồng/năm/xã.
       b) Đối với các xã thuộc vùng khó khăn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; xã thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn (xã khu vực III) vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020 (và cập nhật theo quy định hiện hành nếu có): 25.000.000 đồng/năm/xã.
      c) Đối với Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư có quy mô dân số dưới 700 hộ dân: 5.000.000 đồng/năm/khu dân cư.
     d) Đối với Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư có quy mô dân số cứ tăng thêm 200 hộ dân thìđược hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/năm/khu dân cư so với định mức quy định tại điểm c khoản 3Điều này.
     đ) Đối với các khu dân cư của các xã thuộc vùng khó khăn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; xã thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn (xã khu vực III) vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020 (và cập nhật theo quy định hiện hành nếu có): Ngoài mức hỗ trợ theo quy định tại điểm c, d khoản 3 Điều này thì được bố trí thêm 1.000.000 đồng/năm/khu dân cư.

 

Ban Tổ chức Ủy ban MTTQ tỉnh
 
In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email Lượt xem: 4.354 views

Xem tin theo ngày:   / /