Phản bác quan điểm đối lập chủ nghĩa Mác - Lênin với tư tưởng Hồ Chí Minh

Thứ Tư, 17/5/2023 - 17:01 Đã xem: 493

Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hơn 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc Việt Nam đã làm nên bao kỳ tích, để từ một đất nước nghèo nàn, chịu ảnh hưởng nặng nề của chiến tranh, trở thành một đất nước có "tiềm lực, cơ đồ, vị thế và uy tín quốc tế" như ngày nay.

    Tuy nhiên, các thế lực thù địch vẫn không từ bỏ âm mưu chống phá cách mạng Việt Nam. Một trong những thủ đoạn đó là: xuyên tạc nguồn gốc, bản chất, nội dung, giá trị khoa học và cách mạng của tư tưởng Hồ Chí Minh, thậm chí cho rằng: "tư tưởng Hồ Chí Minh đối lập với Chủ nghĩa Mác - Lênin", từ đó xuyên tạc: "Chủ nghĩa Mác - Lênin là ngoại lai, bắt nguồn từ phương Tây nên không phù hợp với Việt Nam". Chúng cho rằng Hồ Chí Minh đưa Chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam là “một sai lầm lịch sử” dẫn tới "cuộc nội chiến giữa Chủ nghĩa Mác - Lênin với tư tưởng Hồ Chí Minh"; Đảng Cộng sản Việt Nam lấy Chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng là sai lầm, làm cho đất nước lạc hậu, không phát triển được... Đây là một sự bịa đặt, vu khống hết sức thâm độc của các thế lực thù địch và bọn cơ hội chính trị, thoái hóa, biến chất đối với cách mạng Việt Nam.

    Thủ đoạn trên của các thế lực thù địch là không có căn cứ và hết sức vô lý bởi những lý do sau:

    Một là, Chủ nghĩa Mác - Lênin là cơ sở lý luận chủ yếu nhất hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh đã vận dụng lập trường, quan điểm và phương pháp biện chứng của Chủ nghĩa Mác - Lênin để tìm ra con đường giải phóng dân tộc Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh chính là sự vận dụng sáng tạo, phát triển và làm phong phú học thuyết Mác - Lênin trong điều kiện mới. Vì vậy, về mặt logic và bản chất, tư tưởng Hồ Chí Minh là một thể thống nhất với Chủ nghĩa Mác - Lênin, không có sự đối lập. Do đó, không thể đề cao tư tưởng Hồ Chí Minh để đi đến tách rời, hạ thấp, phủ nhận Chủ nghĩa Mác - Lênin. Cũng không thể hạ thấp vai trò, công lao vĩ đại cùa Chủ tịch Hồ Chí Minh, tính cách mạng, khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh và Chủ nghĩa Mác - Lênin, đi đến phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng.

    Hai là, Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh luôn là một thể thống nhất, có mối quan hệ biện chứng, cấu thành nền tảng tư tưởng và là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Đảng. Trong bất kỳ điều kiện và tình huống nào, "tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân là phải kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng" (1). Đây là vấn đề mang tính nguyên tắc, có ý nghĩa sống còn đối với sự ổn định và phát triển bền vững của chế độ ta, không chấp nhận và không được phép ngả nghiêng, dao động.

    Thực tế cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng cho thấy: Đảng ta, lấy Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng, đã lãnh đạo Nhân dân đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đảng đã vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện hiện tại, tiến hành công cuộc đổi mới đất nước thu được nhiều thắng lợi rực rỡ. Như vậy, không một lý do nào có thể đối lập Chủ nghĩa Mác - Lê nin với tư tưởng Hồ Chí Minh./.

                                                                                                       Theo Báo Tuyên Quang

Xem tin theo ngày:   / /