Họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

Thứ Ba, ngày 10 tháng 9 năm 2019 - 07:30

Cỡ chữ: A+ A-

Ngày 9-9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Tiểu ban chủ trì cuộc họp.


 Tham dự cuộc họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; các thành viên Tiểu ban.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm chủ trì cuộc họp. Ảnh Thành Công


     Tại cuộc họp, các đại biểu đã thông qua các dự thảo: Quyết định thành lập các bộ phận thường trực và các tổ biên tập giúp việc Tiểu ban để xây dựng các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; Kế hoạch xây dựng dự thảo các văn kiện và các văn bản phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; Đề cương Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


    Bộ phận Thường trực Tiểu ban Văn kiện do đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm làm Trưởng Tiểu ban. Các tổ biên tập giúp việc Tiểu ban Văn kiện bao gồm các lĩnh vực: Kinh tế; văn hóa - xã hội; quốc phòng, an ninh, đối ngoại và cải cách tư pháp; xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Các tổ căn cứ vào hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh xây dựng đề cương, dự thảo Báo cáo chính trị theo nội dung được phân công để tổng hợp xây dựng dự thảo Văn kiện. Các đồng chí thành viên Tiểu ban chịu trách nhiệm trước tập thể Tiểu ban và đồng chí Trưởng Tiểu ban về những lĩnh vực, nội dung công tác được phân công; phát huy tối đa dân chủ, lắng nghe các ý kiến đóng góp, thu hút kết tinh tối đa trí tuệ tập thể, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.


    Về dự thảo Kế hoạch xây dựng dự thảo các văn kiện và các văn bản phục vụ Đại hội, mục đích là chuẩn bị tốt nội dung, yêu cầu xây dựng các văn kiện, văn bản phục vụ Đại hội; thực hiện kế hoạch Đại hội đảm bảo đúng tiến độ, thời gian theo quy định của Trung ương. Căn cứ kế hoạch, Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Xây dựng Đảng, Tiểu ban Kinh tế - Xã hội và các tổ biên tập giúp việc xây dựng nội dung văn kiện theo từng lĩnh vực chủ động xây dựng lịch; phân công thành viên chỉ đạo, đôn đốc việc xây dựng dự thảo, chỉnh sửa văn kiện đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ thời gian theo quy định.


     Đối với dự thảo Đề cương Báo cáo chính trị, đại biểu đóng góp nhiều ý kiến. Việc xây dựng Đề cương cần dựa trên tinh thần hướng dẫn của Trung ương và tình hình thực tế của địa phương, phải đánh giá phân tích được những thành tựu, những tồn tại, hạn chế chi tiết kết quả thực hiện 15 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội XVI đề ra, qua đó thấy rõ lợi thế cũng như hạn chế từ đó mới có cơ sở xác định các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; cần xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ có tính đến dài hạn hơn, đến năm 2045. Báo cáo chính trị khi hoàn thành dự thảo phải đăng tải công khai trên phương tiện truyền thông, báo chí lấy ý kiến của nhân dân. Đây là điểm mới so với Đại hội trước.


     Tiếp thu các ý kiến phát biểu, đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, việc chuẩn bị các văn kiện có ý nghĩa quan trọng. Các đề cương, kế hoạch văn kiện cần phải bảo đảm ngắn gọn, xúc tích và có tính khái quát cao, bố cục khoa học, hợp lý, phản ánh bao quát được kết quả đạt được và nguyên nhân, hạn chế, những yếu kém, bài học kinh nghiệm, đề ra các giải pháp trọng tâm để tạo sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh. Đồng thời thể hiện tầm nhìn, tư duy chiến lược của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, phản ánh được mục tiêu lớn và phương hướng cơ bản, thể hiện quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh trong nhiệm kỳ tới và những năm tiếp theo. Từng thành viên Tiểu ban nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát nhiệm vụ được phân công, thường xuyên rà soát, đánh giá công việc, bổ sung, hoàn thiện các dự thảo văn kiện bảo đảm tiến độ và chất lượng, đáp ứng yêu cầu đặt ra.

 

Theo Báo Tuyên Quang

 

Xem tin theo ngày:   / /