Giám sát việc công khai, thu, quản lý, sử dụng Quỹ phòng chống thiên tai của tỉnh

Thứ Năm, ngày 27 tháng 6 năm 2019 - 17:14

Cỡ chữ: A+ A-

Thực hiện Chương trình số 23/CT-MTTQ-UB ngày 10/4/2019 Chương trình giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và Kế hoạch số 189/KH-MTTQ-BTT, ngày 10/5/2019 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về giám sát việc công khai, thu, quản lý, sử dụng quỹ phòng, chống thiên tai của tỉnh Tuyên Quang


       Từ ngày 03/6/2019 đến ngày 25/6/2019, Ban Thương trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì, phối hợp với Hội nông dân tỉnh; Sở Tài chính giám sát vệc công khai, thu, quản lý, sử dụng quỹ phòng, chống thiên tai của tỉnh tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân 7/7 huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã: Thượng Lâm (Lâm Bình), Khau Tinh (Na Hang), Phúc Thịnh (Chiêm Hóa), thị trấn Tân Yên (Hàm Yên), Tứ Quận (Yên Sơn), Phúc Ứng (Sơn Dương), An Tường (thành phố Tuyên Quang). Thời điểm giám sát: Năm 2016, 2017, 2018.


     

Đoàn giám sát làm việc tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

      Tại các buổi giám sát, Đoàn làm việc trực tiếp với các đơn vị được giám sát; nghe lãnh đạo cơ quan, đơn vị được giám sát báo cáo kết quả thực hiện và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các quy định về công khai, thu, quản lý, sử dụng quỹ; trao đổi trực tiếp về các nội dung mà đoàn quan tâm; tiến hành kiểm tra thực tế, đối chiếu các tài liệu liên quan với báo cáo để làm rõ thêm những vấn đề liên quan đến nội dung giám sát.

   Kết quả thu quỹ phòng, chống thiên tai trong toàn tỉnh tính đến ngày 31/12/2018 là: 10.426.293.311/16.460.221.200 đồng, đạt 63,3% kế hoạch.    Qua giám sát cho thấy, nhìn chung các cơ quan, đơn vị được giám sát đã chấp hành và thực hiện nghiêm túc Nghị định số 94/2014/NĐ-CP, ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về thành lập và quản lý quỹ phòng, chống thiên tai. Hàng năm, phần lớn các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đều tổ chức rà soát, lập kế hoạch trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, giao định mức và tổ chức thu, nộp theo đúng quy định.

      Tuy nhiên, còn nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn các huyện, thành phố chưa quan tâm đúng mức đến công tác tuyên truyền, vận động cán bộ công chức và nhân dân; công tác rà soát, lập kế hoạch chưa đầy đủ, kịp thời, dẫn đến việc thu, nộp quỹ chưa đúng thời gian quy định, kết quả thu quỹ đạt kết quả chưa cao.

 

 

Đoàn giám sát làm việc tại UBND thành phố Tuyên Quang


       Tại các buổi làm việc, Đoàn giám sát đề nghị các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các quy định về thu, nộp quỹ. Rà soát, kiểm tra các đối tượng phải thu nộp quỹ hàng năm làm cơ sở lập kế hoạch gửi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, giao chỉ tiêu thu quỹ theo kế hoạch; đồng thời có giải pháp hữu hiệu đôn đốc các đối tượng chưa nộp quỹ hàng năm để việc thu nộp quỹ đạt kế hoạch./.

                                                                                                         Hoàng Tuyến
                                                                                               Ban Dân chủ - Pháp luật
In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email Lượt xem: 1.062 views


Tổng số: 250 | Trang: 1 trên tổng số 25 trang  

Xem tin theo ngày:   / /